Liigu sisu juurde
Korvtõstuk 19M järelveetav

Rendi Korvtõstuk 19M järelveetav

Maksimaalne töökõrgus 21m, töötab nii elektri- kui bensiinimootori jõul.


Platvormi kõrgus

19 m

Tõstevõime

215 kg

Mõõdud (P x L x K)

7,80 x 1,93 x 2,29 m

Kaal

2440kg


NB: transpordi hind sisaldab seadme toomist ja viimist!

Korvtõstuk 19M järelveetav
106.75€ Ööpäev
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Kohalevedu + äravedu
1.02 €/km min 29.28 €
Tulen ise järele 0 €

Rendilepingu tingimused:

1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul kui pooled on kokku leppinud teisiti. Leping jõustub selle

allakirjutamisel.

2. Vara rendi tähtaja esimeseks päevaks loetakse Lepingus fikseeritud Vara üleandmise kuupäev, välja

arvatud juhul kui pooled on teisiti kokku leppinud. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab Rentniku allkiri

Lepingul. Juhul kui Vara tagastamise kuupäev on kokku leppimata on Rentnikul õigus Vara tagastada

Rendileandjale Rendileandja lahtiolekuaegadel see on E-R 08.00-17.00 L 09.00-14.00. Vara tagastamine

Rendileandjale vormistatakse Tagastuslehega mille kinnitavad pooled allkirjadega tagastamise momendil.

Tagastamise päeva eest renditasu ei arvestata kui tagastamine toimub enne kella 10.00. Rentnik nõustub,

et Rendileandja viib Vara korrasoleku kontrolli läbi 5 tööpäeva jooksul peale tagastamist. Puuduste

ilmnemisel on Rendileandjal õigus esitada arve tagant järgi. Kui Rentnik soovib kohest kontrolli, siis ei

pea Rendileandja sellega nõustuma. Rendileandjal on kohustus lubada Rentniku viibimist Vara

kontrollimise juures.

3. Üle kahenädala pikkuse rendiaja korral kohustub Rentnik tasuma rendi osamaksed 14-päevase perioodi

järel või tasuma juurde ettemaksu (kui sellest pole eelnevat teisiti kokkulepitud). Rentnik kohustub

tasuma renti kaupade ja osutatud teenuste eest Rendileandja poolt väljastatud arve alusel arve kuupäevast

2 päeva jooksul.

4. Rentnik kohustub Rendileandja nõudmisel tasuma viivist tähtaegselt tasumata ja/või mittetäielikult

tasutud arve eest 0,02% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama Rendileandja

kulutused seoses Rentniku poolt tähtaegselt tasumata renditasu sissenõudmisega, sh inkasso- ja

võlaabikulud.

5. Renditud seadme kütuse-, määrdeainete-, montaaži- ja transpordikulud kannab Rentnik, kui sellest pole

eelnevalt teisiti kokkulepitud. Rendileandja kohustub väljastama Rentnikule töökorras seadme. Renditud

seade loetakse töökorras olevana väljastatuks, kui Rentnik on seadme vastu võtnud ja Lepingu

allkirjastanud.

6. Rentnik on kohustatud viie (5) tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima Rendileandjat Vara

kasutamise Objekti muutusest. Rentnik kohustub koheselt Rendileandjale teatama kui renditud seadmel

ilmneb rike või kui seade ei tööta normaalselt. Rentnikul ei ole õigust renditud Vara ise remontida.

7. Rentnik vastutab renditud Vara säilimise eest alates Vara Rendileandjalt vastuvõtmisest kuni renditud

Vara tagastamiseni. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale Vara jaemüügihinna renditud Vara

kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel või muul põhjusel mille tõttu Vara väärtus on vähenenud

enam kui Vara normaalse kulumisega heaperemeheliku kasutamise korral ning pole tingitud seadme

normaalsest kulumisest.

8. Rentnik kohustub Rendileandjale hüvitama tagastatud puhastamata renditud Vara eest puhastuskulud

36€ (kolmkümmend kuus eurot) Rendileandja poolt esitatud arve alusel. Hind sisaldab käibemaksu.

9. Rentnik kohustub käesolevat Lepingut ja selles käsitletud Vara mitte edasi anda kolmandate isikute

kasutusse ilma Rendileandja eelneva nõusolekuta.

10. Rendileandja ei vastuta renditud Vara kasutamisel tekkinud kahjude eest Rentnikule või kolmandatele

isikutele. Rendileandja ei vastuta renditud Vara purunemisel tekkivate kahjude eest või tööde seiskumise

tõttu saamata jäänud tulude eest.

11. Rendileandjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada juhul kui Rentnik ei täida käesoleva lepingu

tingimusi, kusjuures renditud Vara kuulub koheselt pärast lepingu ülesütlemise teate edastamist, viie (5)

päeva jooksul tagastamisele.

12. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kokkuleppele mittejõudmisel

lahendatakse vaidlus Maakohtus.

13. Renditud Vara tagastada alati täispaagiga (98E). Juhul kui ei ole tagastatud täispaagiga, lisandub

juurde trahv 24€ (kakskümmend neli eurot). Hind sisaldab käibemaksu.

14. Lepingut allkirjastades kinnitab Rentnik, et on teadlik Vara kasutus- ja käsitsemistingimustest.

15. Klient nõustub, et tema poolt avaldatud isikuandmete: isikukood, maksehäirete tekkimise algus- ja

lõppkuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist

krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris


SIIN LEHEL KUVATUD TINGIMUSED ON TUTVUMISEKS, RENDISEADMETE ÜLEANDMISEL SÕLMITAKSE RENDILEPING PABERIKANDJAL!